పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Nguigi wa Thiong’o’
 

 

Ngũgĩ wa Thiong’o’s “Education for a national culture”

Article By: Halley ఈ పరిచయం ప్రసిద్ధ ఆఫ్రికా రచయిత గూగి (Ngũgĩ wa Thiong’o) రాసిన Education for a national culture అన్న వ్యాసం ...
by అతిథి
3

 
 

Devil on the Cross: Ngugi wa Thiong’o

వ్యాసకర్త: Halley ఈ పరిచయం Ngugi wa Thiong’o రాసిన “Devil on the Cross” గురించి. పుస్తకం 1980 కాలం నాటిది. ఈ రచ...
by అతిథి
4

 
 

Decolonising the Mind : Ngugi Wa Thingo

పరిచయం చేస్తున్న వారు: హేలీ *********** ఈ వ్యాసం మొన్నామధ్యన నేను చదివిన “Decolonising the Mind” అనే పు...
by అతిథి
4