పుస్తకం
All about books


 
 

 
 

కిండిల్ మంచి చెడూ

కిండిల్ అమెజాన్ వారి ఈ బుక్ రీడర్. ముందుగా ఒక పిట్ట కథ. వెనకటికి మా ఊర్లో ఒక ధనవంతుల ఉమ...
by chavakiran
13

 
 
 

కిండిల్ కబుర్లు

అప్పట్లో, ఈనాడు ఆదివారం మొదటి పేజీలో “మాయాలోకం” అనే శీర్షిక కింద వింత మనుషుల కథనా...
by Purnima
6