పుస్తకం
All about books


 
 

 
Istanbul: Memories and the City  

Istanbul: Memories and the City

నేను పరిచయమైన ఐదు నిముషాల్లో అవతలివాళ్ళు నాకేసి జాలిగా చూసే రెండు సందర్భాల్లో,  మొద...
by Purnima
5

 
 

కథల్లో కథగా కథై – Pamuk’s My Name is Red.

ఒర్హాన్ పాముక్ పుస్తకాలేవీ చదవకముందే ఆయన వీరాభిమానిని అయ్యాను. అందుకు కారణం ఆయన నోబ...
by Purnima
3