పుస్తకం
All about books


 
Posts Tagged ‘Articles by Halley’
 

 

సారస్వత వ్యాసములు

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఈ పరిచయము “కవి సామ్రాట్” నోరి నరసింహ శాస్త్రిగారి “సారస్వత వ్య...
by అతిథి
6

 
 

Samudrapu Dibba

Article by: Halley ********* I first read this novel about an year ago. From then on, if somebody asks me what my favourite novel is i can’t help but think of this one. If you are asked to list out a few dystopian novels,...
by అతిథి
1

 
 

చిట్లీ చిట్లని గాజులు

వ్యాసకర్త: Halley ********* “చిట్లీ చిట్లని గాజులు” అన్న నవల చదవటం ద్వారా ఈ కింది విషయములు మ...
by అతిథి
1

 

 

నీల పెండ్లి – విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

వ్యాసకర్త: Halley ********* ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్కాక్ సినిమాలు దాదాపు ఒక ఇరవై ఏడు చూసి ఉంటాను ఇప్పటిక...
by అతిథి
1

 
 

డక్కలి జాంబ పురాణం

వ్యాసకర్త: Halley ******* ఈ పరిచయం జయధీర్ తిరుమలరావు గారు సంపాదకత్వం వహించి, జానపద సంస్థ వారు ...
by అతిథి
8

 
 

పులుల సత్యాగ్రహం

వ్యాసకర్త: Halley ****** ఈ మధ్యన ఎలాగూ విశ్వనాథ వారి రచనల గురించి నాకు తోచింది రాయటం అనే ఒక వ్...
by అతిథి
10

 

 

గ్రహాంతర వాసి – రాణి శివశంకరశర్మ

వ్యాసకర్త: Halley ********* ఈ మధ్యన రాణి శివ శంకర శర్మ గారి “గ్రహాంతర వాసి” చదివాను. ఆ పుస్తక...
by అతిథి
5

 
 

నందో రాజా భవిష్యతి

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఈ పరిచయం విశ్వనాథ వారి “నందో రాజా భవిష్యతి” గురించి. దీనితో దాదా...
by అతిథి
12

 
 

రుద్రగణిక – డా. నటరాజ రామకృష్ణ

వ్యాసకర్త: Halley ******** ఈ పరిచయం డా. నటరాజ రామకృష్ణ గారు రాసిన “రుద్ర గణిక” గురించి . నటరా...
by అతిథి
4