పుస్తకం
All about books


 
Archive for December 16th, 2017
 

 
 

వినగవినగవినగ… ఒక కోతి కొమ్మచ్చి…

All imperfection is easier to tolerate if served up in small doses – అంటారు నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత Wislawa Szymborska. కోతి కొమ్మచ్చి ఆడియో...
by Purnima
8

 
 
 

Chat with Amish – the author of ‘Immortals of Meluha’

‘Immortals of Meluha’ అన్నది ‘శివా ట్రైలజీ‘ అన్న పేరుతో రాబోయే పుస్తకాలలో మొదటిది. ఈ ఏడాదే ...
by సౌమ్య
3