పుస్తకం
All about books


 
 

 

అచ్చుయంత్రానికి పూర్వం పాశ్చాత్య పుస్తక సంస్కృతి

మనం పుట్టిన దగ్గర నుండి పుస్తకాన్ని చూస్తూనే ఉన్నాం. మరి పుస్తకం పుట్టినప్పటి సంగతు...
by పప్పు నాగరాజు
15