పుస్తకం
All about books


 
 

 

The Ice Palace – Tarjei Vesaas

ఇద్దరి మధ్య బంధమో, అనుబంధమో ఎలా ఏర్పడుతుంది? ఎంత సమయంలో ఎంత తీవ్రంగా మారుతుంది? బంధంల...
by Purnima
5

 
 

The Fifth Act – ఇంగ్మార్ బెర్గ్మాన్ నాటకాలు

“Images from his work shock us … and haunt us long after we’ve first seen them…” – అని Bergman గురించి ఎవరో అన్న మాట. మిగితా వారి...
by సౌమ్య
0