పుస్తకం
All about books


 
 

 

అవ్యయ – సౌభాగ్య కుమార్ మిశ్ర

వ్యాసకర్త: వాసు ************** (1) సౌభాగ్య కుమార్ మిశ్ర ప్రసిద్ధ ఒడియా (ఒరియా) కవి. వేలూరి వేంకటే...
by అతిథి
5

 
 
 

ఛొమాణొ ఆఠొ గుంఠొ (ఒడియా నవల)

(ఈ వ్యాసం డీ.టీ.ఎల్.సీ వారి సమావేశంలో జరిగిన చర్చ పాఠం. వ్యాసం ప్రచురించేందుకు అనుమతి...
by DTLC
1