పుస్తకం
All about books


 
 

 

Leaving Microsoft to Change The World

మనందరికీ గెలవడం చాలా ఇష్టం. గెలిచిన వారంటే ఆరాధన. ఏమీ లేని స్థాయి నుంచి ఒక్కొక్క మెట్...
by Achilles
7